>
LETERSISHQIP
Tyran Prizren Spahiu

Mbreteria E Historise

Dardani, djepi i lashtësisë,
të linde Lidhjen, të ndriçojë të ardhmen,
sot e mot brezat do të të kujtojnë,
pasardhësit në Ty betohen,
Lavdia të takon vetëm Ty, Mbret i lavdëruar i historisë,
i yni, Monument i Përjetësisë.